thai eng
ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ SCADA 

    SCADA คือ ระบบตรวจสอบข้อมูลแบบ Real Time ใช้ในการตรวจสอบการทำงาน อาทิ เก็บข้อมูลการทำงาน
ไปจนถึงควบคุมการผลิต หรือควบคุมเครื่องจักรในสายงานอุตสาหกรรม